ที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับปริญญา ทุกสาขาวิชา

THESIS DD

thesis

บริการสอน ให้คำแนะนำ "ครบวงจร"

Thesis DD บริการที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกที่มีความรู้จริง มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงตัวจริง ๆ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ในทุกมิติ รับประกันคุณภาพโดยเชี่ยวชาญทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยบริการแบบครบวงจร

THESIS DD บริการสอนและให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบบง่าย ๆ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์  IS ปริญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ การวิเคราะห์ถิติ แผนธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก บทความ และรับแปลภาษาอังกฤษ จีน ไทย ในราคามิตรภาพ

What I do

บริการของเรา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

บทความ

แผนธุรกิจ

รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

แปลภาษา

รับแปลภาษา อังกฤษ จีน ไทย ถูกต้องตามหลัก พร้อมประทับตรารับรอง

วิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลทุกรูปแบบ ด้วยโปรแกรมทางสถิติขั้นสูง ทุกโปรแกรม

เครื่องมือวิจัย

แบบสอบถาม แผนการเรียนรู้ ดัชนีทางเศรษฐกิจ อัตราส่วนทางการเงิน อื่นๆ

Thesis DD บริการที่ปรึกษาพร้อมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนจนสอบปิดเล่มงานวิจัย สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและแก้ไขงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ แก้ไขปัญหาให้สำเร็จทันเวลา บริการสืบค้นข้อมูลบทความต่างประเทศจากฐานข้อมูลวิชาการต่าง ๆ ทั่วโลก ครอบคลุมไปถึงการปรับปรุง dissertation และรับปรับปรุง coursework & assignment ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

อีกทั้งให้คำปรึกษาการเขียน Essay, การทำ Coursework, การทำ Assignment, การทำ Report, การทำรายงานภาษาอังกฤษ, การทำ Proofreading, การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลบทความระดับโลก การสืบค้นข้อมูลทางด้านสาธารณสุข MEDLINE, PUBMED, CINAHLGoogle scholar และการทบทวนวรรณกรรม โดยให้คำปรึกษาการทำผลงานปรับระดับ ตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ หาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ลงวารสาร ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ฐานTCI ฐาน 1, TCI ฐาน 2 และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึงบริการงานเชิงวิชาการทุกประเภทแบบครบวงจร

ทำไมต้อง THESIS DD

บริการรับปรึกษาการทำวิจัย ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ทำวิทยานิพนธ์ทั้งเล่ม การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การเก็บข้อมูล (แจกแบบสอบถาม) การคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 1 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 2 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 3 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 4 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 5 การทำวิจัยเฉพาะบทที่ 4-5 และการทำงานวิจัย 5 บท แก้ไขงานวิจัย 5 บท แก้ไขวิทยานิพนธ์ 5 บท การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS หาค่า Alpha ของแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ SPSS ประมวลผล SPSS เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน งานวิจัย ทางสถิติ เช่น เปรียบเทียบเป็นรายคู่ จากตัวแปรอิสระ เปรียบเทียบความแปรปรวนงานวิจัย ทางสถิติด้วยเทคนิค ANOVA T-Test F-Test ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe หาความสัมพันธ์ Correlation วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก Logistic Regression วิเคราะห์ปัจจัย Factor Analysis พยากรณ์ Forecasing หรืออื่นๆ รับทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เช่น การประเมินหาค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือในการวิจัย เป็นการหาค่า IOC หรือ นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha)

บริการให้คำปรึกษาโดย ดร.ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมและยินดีให้คำปรึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลงานทางวิชาการ ทำวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา คศ3. คศ.4 หรือที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ยินดีให้คำปรึกษาการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกสาขา เช่น การตลาด นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสน์ศาสตร์ การวิจัยทางคลีนิค โลจิสติกส์ บัญชี ทรัพยากรบุคคล การโรงแรมและการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ งานวิจัยทุกชนิดการทำ case study ทุกประเทศ รับแปลเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือสาขาวิชามีประสบการณ์สูง Thesis DD เป็นที่รู้จักและให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ได้ทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สังคม ไทยในปัจจุบันนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดี หรือมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ที่ปรึกษาการศึกษา ดังนั้น การสร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เพื่อความไว้วางใจ และความสบายใจของลูกค้า ข้อตกลงเงื่อนไขของเราจึงมีความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบ และมีหลักฐานทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ ลูกค้าจึงวางใจในความซื่อสัตย์ และเป็นธรรมได้อย่างสบายใจ และปลอดภัย และมีหลายครั้งที่ลูกค้าของเรานำประสบการณ์ หลังจากโดนกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน และติดต่อไม่ได้ แต่บรรดาลูกค้าเหล่าน้ั้นเลือกที่จะไว้วางใจ Thesis DD และมอบหลักฐานต่าง ๆ ให้เราเพื่อนำไปเผยแพร่เตือนภัย ดังนั้นหากท่านใดต้องการเตือนภัยสามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและจะให้ข้อมูลข่าวสารกลุ่มมิจฉาชีพ อย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องเลือกเรา

Accurate Record Keeping

One Stop Service

เว็บเดียวมีครบ จบทุกบริการ

Hard Working

ทีมงานระดับปริญาเอก ทุกสาขาวิชา

24/7 Availability

บริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

บริการทำวิจัยระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และองค์ กร แบบผู้ช่วยวิจัย (Research assistant) ให้คำแนะนำในการค้นหาบทความ การเขียนรายงานวิจัยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนมาตรฐาน ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยจากผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญาเอกทุกท่าน รับงานตลอด 24 ชั่วโมง รับทำวิจัย งานด่วนภายใน 24 hr หรืองานด่วนภายใน 1 วัน รับทำบางบทหรือทั้งเล่ม จนกระทั้งปิดเล่ม รับวิเคราะห์และเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ รับทำวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมุูล วิเคราะห์ผล สรุปและอภิปรายผลให้สามารถเข้าใจและลงมือทำได้อย่างมืออาชีพ รวมทีมงานมากใครในทุกสาขาวิชาไว้คอยให้บริการและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะผ่านหรือสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย รับประกันความพึงพอใจและพร้อมแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นโดยให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจผลงานของตนเองอย่างแตกฉาน

รับปรึกษาและให้คำแนะนำตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยอย่างไรให้ผ่าน (Research Propasal)

รับปรึกษาและให้คำแนะนำการเขียน Journal บทความวิจัย บทความวิชาการ ไทยและนานาชาติอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์

รับปรึกษาและให้คำแนะนำการเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย โดยอาจารย์ที่จบการศึกษาะระดับปริญญาเอก ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย และต่างประเทศ  ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในราคามิตรภาพ ด้วยทีมงานนักวิจัยมืออาชีพ