รับทำวิจัย สาขาวิชา?

“การรับทำวิจัย หรือการรับทำวิทยานิพนธ์” ก็เป็นนวัตกรรมจากการทำวิจัยทำให้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่ได้จากการทำวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่หลากหลาย โดย THESIS ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ การทดลองจากข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลการศึกษาวิจัยที่แสดงถึงข้อเท็จจริง อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยไม่นำข้อคิดเห็นส่วนตัว หรือทฤษฎีจากผลการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบข้อสรุป นำเฉพาะข้อมูลตัวเลข หรือผลการทำวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นเป็นสิ่งแสดงข้อเท็จจริง มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นตอนการรับทำวิจัยและการจัดพิมพ์เป็นการเรียบเรียงข้อมูลรายงานวิจัยข้อเท็จจริงที่ค้นพบ ในการทำวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ภายใต้มาตรฐานการทำวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้จ้างทำวิจัยและสังคมผ่านกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน อย่างเป็นระบบตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง “หัวข้อ” ของวิทยานิพนธ์ ป.โท ซึ่งเป็นเป็นสิ่งแรกที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ควรมีลักษณะที่จะต้องมีความกระชับ และชัดเจนใช้ประโยชน์ได้จริง การให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์อันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อมนุษย์และสังคม สามารถอธิบายถึงปัญหาและสิ่งที่จะส่งผล ต่องานวิจัยและประเทศชาติ การรับวิจัยหรือการรับทำวิทยานิพนธ์ จะมีการวิเคราะห์ การกำหนดโจทย์ คำถามปัญหาวิจัยจากสิ่งที่สนใจ ทำการศึกษาและเป็นเรื่องที่อยู่ในสถานการณ์ปัญหา หรือได้รับผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน เพราะจะทำให้สามารถทำการกำหนดเนื้อหา ขอบเขตหรือขอบข่ายของงานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์นั้นๆ ให้มีความชัดเจน และง่ายยิ่งขึ้น วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การรับทำวิจัย หรือการรับทำวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของ Thesis DD จะสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ต่อยอดงานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปสำหรับผู้สนใจ ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาปรับใช้ข้อมูล สำหรับการทำวิจัย จากการรับทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพในระดับสูง และช่วยให้สำเร็จได้เร็วขึ้นตลอดทั้งกระบวนการวิจัย โดยจำเป็นจะต้องทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเป็นหลัก ผ่านการสนับสนุนการรับทำวิจัยในรูปแบบผู้ช่วยวิจัยจาก Thesis DD เท่านั้น แตกต่างจากการรับทำงานวิจัยหรือการรับทำวิทยานิพนธ์ของเว็บรับทำวิจัยทั่ว ๆ ไปอย่างสิ้นเชิงตลอดกระบวนการทำวิจัยในกิจกรรมเกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน มาพัฒนาต่อยอดศึกษาในงานวิจัย โดยนักศึกษาควรทำทบทวนวรรณกรรมและวิทยานิพนธ์ที่มีผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าสำเร็จแล้วในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ Thesis DD มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาเอกรวบรวมเอาไว้ในทีมเพื่อให้บริการครอบคลุมครบวงจร เช่น บริการรับทำวิทยานิพนธ์สังคมศาสตร์ป.โท รับทำปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจ รับทำวิทยานิพนธ์ MBA รับทำสารนิพนธ์มนุษย์ศาสตร์ การทำวิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ (Business),  รับทำวิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ (Logistics), ทำวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ (Education),  ทำวิทยานิพนธ์ (Social Sciences),  ทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ (Economic), ทำวิทยานิพนธ์มนุษย์ศาสตร์ (Human), โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลและผ่านการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนจากแหล่งที่มาของข้อมูล จากแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการสร้างเครื่องมือวิจัยให้เหมาะสมกับชื่อเรื่องงานวิจัย และก่อนนำเครื่องมือวิจัยหรือแบบสอบถามไปใช้งานจริง

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยว่ามีประสิทธิภาพ และมีความเที่ยงตรงสำหรับใช้ในงานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ โดยทดลองกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Pilot study) เพื่อหาข้อบกพร่องและปัญหา ก่อนนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริง การใช้เครื่องมือที่ได้ทำการออกแบบและผ่านการทดสอบแล้ว นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงานวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาจิตวิทยา การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาบัญชี การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการเงิน การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล, การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการประมง การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กรการทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการผลิต ในการทำวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นมีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลถูกต้องหรือไม่

การกำหนดตัวแปรที่นำมาใช้ได้จริง “การตั้งสมมติฐาน” เป็นการคาดเดาคำตอบของปัญหาวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์เปรียบเหมือนแผนที่และเข็มทิศนำทางว่างานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์จะเป็นไปในทิศทางใด อย่างถูกต้องตามหลักการและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการทำวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,  การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์หรือด้านกฏหมาย (Law), การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิเทศสาสตร์ ทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ,  การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการวิทยานิพนธ์สาขาวิชาทางคลีนิค (Clinic),  การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ,  การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์,  การการทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการศึกษา,  การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการสื่่อสารเชิงกลยุทธ์,  การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี,  การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science),  การทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาด้านการแพทย์และสุขภาพ จากแหล่งที่มาของข้อมูลงานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ หรือแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ จะต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับเนื้อหางานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ นำไปสู่การออกแบบการวิจัย และการวางแผนปฏิบัติการวิจัยด้วยสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในงานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ การจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ จะพิจารณาจากรูปแบบของงานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ และความต้องการประเภทของข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์เป็นสำคัญ โดยผู้วิจัยจะทำการกำหนดและเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ให้ได้มากที่สุด

การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จากการทำวิจัยสาขาวิชาสังคมศาสตร์, การทำวิจัยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การทำวิจัยสาขาวิชาโลจิสติกส์, การทำวิจัยสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์, การทำวิจัยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, การทำวิจัยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (Education),  การทำวิจัยสาขาวิชานิติศาสตร์หรือด้านกฏหมาย (Law), การทำวิจัยสาขาวิชานิเทศสาสตร์ การทำวิจัยสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์, การทำวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ , การทำวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science), การทำวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, การทำวิจัยสาขาวิชาด้านการแพทย์และสุขภาพ, การทำวิจัยสาขาวิชาการวิจัยทางคลีนิค (Clinic), การทำวิจัยสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ, การทำวิจัยสาขาวิชาการจัดการการศึกษา, การทำวิจัยสาขาวิชาการสื่่อสารเชิงกลยุทธ์, การทำวิจัยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาบัญชี, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการเงิน, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการผลิต, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการประมง, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาจิตวิทยา, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, การทำวิปริญญานิพนธ์สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนำมาทำการจัดประเภทข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการที่จะนำไปวิเคราะห์ แปลผลข้อมูล และนำไปตรวจสอบสมมติฐาน ก่อนการเข้ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และทำการนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตาราง และกราฟ

5 thoughts on “รับทำวิจัย สาขาวิชา?”

  1. Pingback: ปรึกษา รับทำวิทยานิพนธ์ - THESIS DD

  2. Pingback: ก่อนจ้างเว็บ รับทำวิจัย, รับทำวิทยานิพนธ์และรับทำ IS - THESIS DD

  3. Pingback: ก่อนจ้างเว็บ รับทำวิจัย, รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำ IS - THESIS DD

  4. Pingback: ทำวิจัย 10 ขั้นตอนผ่านแน่นอน - THESIS DD

  5. Pingback: ปรึกษา รับทำวิทยานิพนธ์ - THESIS DD - by Dr.Kwang

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *