รับทำแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ THESIS DD บริการรับทำแผนธุรกิจ “ครบวงจร” ซึ่งเป็นการวางแผนกระบวนการดำเนินงานในการคิดพิจารณา และการตัดสินใจของผู้ประกอบธุรกิจ ให้คำแนะนำหรือชี้แนะแนวทางการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอย่างละเอียดทีละขั้นตอน เรียงลำดับความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมใดก่อน-หลัง วางแผนเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการก่อตั้งกิจการซึ่งการกำหนดแผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ครบทุกมิติทั้งในเรื่องด้านการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้านการเงิน และแผนธุรกิจเป็นแนวทางที่จะนำผู้ประกอบการไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งช่วยชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังของธุรกิจนั้น ๆ ถ้าเปรียบว่าการทำแผนธุรกิจเป็นเหมือนแผนที่ ที่มีลักษณะที่ดีนั้นแผนที่จะต้องให้รายละเอียดเส้นทาง หรือถนนหนทางทุกซอกซอยอย่างละเอียดแม้จะเป็นซอยเล็ก ซอยตันและมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วนั้น

การรับทำแผนธุรกิจก็จะต้องให้รายละเอียดอย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้ร่วมลงทุนตัดสินใจสามารถมองเห็นโอกาสได้ว่าธุรกิจนั้นควรจะร่วมลงทุนด้วยหรือไม่ หากจ้างบริษัทรับทำแผนธุรกิจที่ไม่มีความรู้ ไม่มีผู้ความเชี่ยวชาญจะทำให้วัตถุประสงค์ของธุรกิจผิดพลาดเนื่องจากมุมมองที่มีต่อปัญหาในธุรกิจขาดความชัดเจน ไม่เข้าใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ ไม่เข้าใจแผนปฏิบัติการหรือปัญหาอุปสรรค และการวางแผนเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงโอกาสเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะมีเงินลงทุนของตัวเองในระดับมากไม่จำเป็นต้องการผู้ร่วมลงทุนหรือเงินกู้จากสถาบันการเงินก็ตาม แผนธุรกิจก็ยังมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อธุรกิจอยู่ดี ทั้งในปัจจุบันและการบอกทิศทางของการดำเนินกิจการในอนาคต

แผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการแล้ว ควรใช้บริการบริษัทรับทำแผนธุรกิจที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญ เพราะแผนธุรกิจนั้นสำคัญกว่าเอกสารใดๆ ก็ตามที่เคยมีการรวบรวมมาในธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งความสำคัญเหล่านี้ของการทำแผนธุรกิจต้องมีมาตรฐานการวิจัย และมีความสำคัญในฐานะที่จะให้รายละเอียดของการเริ่มต้นธุรกิจ แผนธุรกิจทำให้ผู้ประกอบการมีเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดแนวทางของความคิด และช่วยให้ผู้ประกอบการแน่วแน่ต่อการใช้ทรัพยากรและกำลังความพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมาย แผนธุรกิจสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือที่จะแสวงหาเงินทุนจากผู้ร่วมลงทุน จากกองทุนร่วมลงทุน และจากสถาบันการเงินต่างๆ และแผนธุรกิจสำคัญในฐานะแผนงานที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตลาด และอื่นๆ ในการบริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยังใช้เพื่อกำหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในอนาคตของกิจการด้วย

Thesis DD รับทำแผนธุรกิจที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอก ซึ่งช่วยในการเข้าถึงความเป็นไปได้ของกิจการที่จะลงทุน แผนจึงควรประกอบด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดในตัวแปรหรือปัจจัย เช่น สินค้าหรือบริการที่จะขาย กลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการที่จะทำ นโยบายการตลาด เช่น นโยบายด้านราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ตัวเลขทางการเงิน นับตั้งแต่รายได้ที่คาดว่าจะได้ ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน จำนวนเงินลงทุนที่ต้องการ และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้มาหรือใช้ไปแผนธุรกิจที่ดี และสามารถตอบคำถามว่าการก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชัดเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง ธุรกิจนี้น่าลงทุนไหม ธุรกิจมีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่เมื่อแรกตั้งมากน้อยขนาดไหน ธุรกิจนี้มีความได้เปรียบหรือความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวมากน้อยเพียงใด สินค้าที่จะผลิตมีวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงใด สินค้าที่ผลิตสามารถวางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด วิธีการผลิตและการวางตลาดสินค้านั้น มีทางเลือกอื่นๆ ที่ประหยัดได้มากกว่าหรือไม่ และแผนธุรกิจมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การผลิต การจำหน่าย การจัดการทางการเงิน การจัดการคน มีการจัดการที่ดีและเหมาะสมเพียงใด จำนวนและคุณภาพของพนักงานที่ต้องการมีเพียงพอหรือไม่

โดยสรุปแล้วแผนธุรกิจที่มีการรวบรวมและเขียนขึ้นอย่างดีนั้น ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น ตัวแผนต้องสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดี ที่จะส่งผ่านความคิด ผลการวิจัยและแผนที่จะนำเสนอให้กับผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของเงิน  ต้องเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารและดำเนินกิจการที่จะจัดตั้งขึ้น นอกจากนี้ แผนธุรกิจยังเป็นเครื่องมือในการวัดผลความก้าวหน้าของกิจการ รวมถึงการประเมินถึงความเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ดังนั้น นับได้ว่าการทำแผนธุรกิจเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถัน ใช้เวลาใช้ความพยายาม เสียค่าใช้จ่าย แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมา คือ ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวของกิจการทีเดียว นอกจากแผนธุรกิจแล้ว Thesis DD ยังให้บริการรับทำวิจัยครบวงจร ครอบคลุมหลายสาขาวิชา สนับสนุนช่วยแก้ไขปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับปริญาเอกภายใต้การควบคุมและกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัยระดับสากล สอบถามรายละเอียด 080-563-9991 หรือสแกน QR Code

ที่มา : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1 thought on “รับทำแผนธุรกิจ”

  1. Pingback: ใช้คำว่า "ดังนั้น" แบบผิด ๆ ในวิทยานิพนธ์ - THESIS DD

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *