books, science, shelf-408220.jpg

ทำวิจัย (Research)

คือผู้ให้บริการที่ปรึกษารับทำวิจัยครบวงจร สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาทำวิจัยและต้องการใช้บริการทีมงานรับทำวิจัยที่มีความเชียวชาญ มีความรู้ และมีศักยภาพระดับปริญาเอกในสาขาวิชาที่ต้องการ รวมถึงมีความซื่อสัตย์ ตรงเวลา ช่วยแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำด้านวิชาการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไข ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าค่ายพุทธธรรม การตีพิมพ์บทความ การเตรียมตัวสอบ เป็นต้น ซึ่งทุกขั้นตอนจะแนะนำรายละเอียดที่เว็บรับทำวิจัยอื่นไม่มีเหมือนเราอย่างแน่นอน

Thesis DD รับทำวิจัยมีความหมายคือ R : Recruitment and Relationship  คือการฝึกให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้มีความรู้ ปฏิบัติงานร่วมกันติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน, E : Education and Efficiency  คือผู้ทำวิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้ สมรรถภาพ และมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงในการวิจัย, S : Sciences and Stimulation  คือการพิสูจน์เพื่อค้นคว้าหาความจริง ซึ่งผู้ทำวิจัยจะต้องมีพลัง และจินตนาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความริเริ่ม มุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไปอย่างมีระบบ กระตือรือร้นที่จะวิจัยต่อไป, E : Evaluation and Environment  คือการประเมินผลงานวิจัยว่ามีประโยชน์สมควรจะทำ ต่อไปหรือไม่ และต้องรู้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการวิจัย, A : Aim and Attitude  คือจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอนและมีเจตคติที่ดีต่อผลของการวิจัย, R : Result คือการยอมรับผลของการวิจัยนั้น เพราะเป็นผลที่ได้มาจากการค้นคว้าอย่างระบบและเชื่อถือได้, C : Curiosity  ผู้วิจัยจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจเอาใจใส่งานวิจัยอยู่เสมอ แม้ว่าความอยากรู้นั้นจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม, H : Horizon  คือการนำผลการวิจัยเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลอันดีงามก่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคม และประเทศชาติ

รับทำวิจัย ผ่านกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง เป็นการค้นคว้าหาความรู้ใหม่อย่างมีระบบ ระเบียบ และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน โดยกำหนดขอบเขตเพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้มีเหตุ มีผลเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่มีระบบแบบแผนเชื่อถือได้ และเหมาะสมกับการวิจัยในแต่ละบริบท โดยมีการทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในเรื่องนั้น ๆ มีการจดบันทึกผลการวิเคราะห์ และสรุปผลเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีขึ้น เพื่อนำไปอธิบายผลการศึกษาต่อไป