Thesis DD Advisor

ป.เอก หาที่ปรึกษาหลักงานวิจัย

การศึกษาทำวิจัย ป.โท หรือทำงานวิจัย (Research) ป.เอก ควรมีการวางแผนที่ชัดเจนก่อนที่จะทำการศึกษาทำวิจัย เพื่อลดปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำวิจัย ซึ่งบางครั้งการทำวิจัยก็ไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ได้ อาจมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคอยให้คำแนะนำเมื่อนักศึกษามีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรืองานวิจัย (Research) ก่อนพบอาจารย์ที่ปรึกษาควรวางแผนก่อนว่าเรามีคำถามอะไรบ้างที่อยากจะถามอาจารย์ให้ลำดับความสำคัญของคำถามเหล่านั้นเขียนออกมาเป็นข้อๆ โดยเริ่มจากคำถามสำคัญเร่งด่วนที่เราต้องการขอคำปรึกษาจากอาจารย์ก่อนเผื่ออาจารย์มีงานด่วน ทำให้ไม่สามารถคุยได้นาน แล้วจึงค่อยถามคำถามอื่นต่อได้ การส่งเรื่องหรือผลที่เราต้องการขอคำปรึกษาให้อาจารย์ดูล่วงหน้า จะช่วยให้อาจารย์มีเวลาเตรียมคำแนะนำ/คำอธิบายที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่มีนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม เช่น เอกสาร ไฟล์งาน สมุดจดบันทึก เพื่อเอาไว้จดประเด็นสำคัญหรือสิ่งที่ต้องทำต่อไปด้วย ในการสนทนากับอาจารย์แนะนำให้ทบทวนจากการประชุมครั้งที่แล้วเราสรุปว่าจะทำอะไรบ้าง จากนั้นจึงค่อยรายงานผลความคืบหน้าว่าเราทำอะไรลงไปแล้วบ้าง แล้วจึงค่อยพูดถึงปัญหาหรือคำถามที่เราอยากจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์ถ้าในระหว่างที่ปรึกษาหารือกันอยู่แล้วมีตรงไหนที่อาจารย์อธิบายแล้วเรายังไม่เข้าใจ ให้ถามซ้ำถ้ายังไม่เข้าใจ เพราะอาจส่งผลให้งานทำไปแบบผิดๆ ต้องมาเสียเวลาแก้ไข

โดยการทำงานวิจัย ทำงานวิจัย (Research) นักศึกษาควรเลือกศึกษาค้นคว้าเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการควบคุมงานวิจัย (Research)ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตร เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานวิจัยแต่ละกระบวนการให้สามารถดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เปรียบเสมือนไฟนำทางที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และคำตอบต่อประเด็นปัญหาที่ได้ทำการวิจัยค้นคว้า เพื่อให้การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (Research)ที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการทำงานวิจัย (Research)ของนักศึกษามีความราบรื่นยิ่งขึ้นได้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัย (Research) ซึ่งการเลือกอาจารย์ควบคุมงานวิจัย (Research)แต่ละสถาบันอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในบางประเด็น เพราะในกระบวนการอนุมัติการทำงานวิจัย (Research) ป.โท และการทำงานวิจัย (Research) ป.เอก

อาจารย์ที่ปรึกษามีสิทธิ์ตัดสินอนุมัติหรือไม่อนุมัติผลสอบงานวิจัย (Research) ดังนั้น การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (Research)เป็นผู้ใหญ่ใจดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ลักษณะสำคัญที่สุดของอาจารย์ควบคุมงานวิจัย (Research) คือรู้ขั้นตอนการทำงานวิจัย (Research) มีเวลาให้นักศึกษา จริงใจต่อนักศึกษาและมีความรู้ความสามารถ รวมถึงด้านบุคลิกภาพ มีระดับอีโก้ไม่สูงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้งานวิจัย (Research)มีคุณภาพและนักศึกษาจำเป็นที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ บางครั้งอาจารย์อาจจะไม่รับเป็นที่ปรึกษาก็ได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า อาจารย์ท่านนั้นไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาทำหรืออาจารย์รับเป็นที่ปรึกษางานวิจัย (Research)ครบแล้วและอาจารย์ไม่มีเวลาในการให้คำปรึกษา 

หลังพบอาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรหาเวลาเพื่อทบทวนและตรวจสอบว่าส่วนใดที่อาจขาดหายไป ยังไม่ครบถ้วนและมีสิ่งใดที่ต้องทำเพิ่มเติมอีกบ้าง ข้อดีอีกอย่างของการจดบันทึกสรุปนี้ คือช่วยเตือนความจำที่คอยจดบันทึกสาระสำคัญจากการประชุมเอาไว้ทุกครั้ง ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทำงานเพื่อให้งานวิจัยดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ และเทคนิคการส่งงานอีกอย่างคือ เมื่อส่งงานครั้งใหม่ให้นำงานครั้งเก่าที่แก้ไขแล้วส่งไปด้วยหรือนำติดไปด้วยเพื่อป้องกันปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขวนซ้ำไปมา

3 thoughts on “ป.เอก หาที่ปรึกษาหลักงานวิจัย”

  1. Pingback: วิทยานิพนธ์ (Thesis) dif สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (IS) - THESIS DD - by Dr.Kwang

  2. Pingback: Thesis แตกต่างกับ Dissertation อย่างไร - THESIS DD

  3. Pingback: รับทำวิทยานิพนธ์ทั่วประเทศ – Feasibility Study : By Dr. Manatsaya, R.

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *