Services

What I do

ที่ปรึกษาการทำวิจัย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

บริการ ให้ คำปรึกษา พร้อมสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอกในการศึกษาวิจัย การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งการให้คำปรึกษา แนะนำ จะช่วยให้นักศึกษาก้าวข้ามผ่านปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกมิติ โดยให้นักศึกษาเป็นแกนกลางผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง มีการวางแผน แนะนำวิธีและเทคนิคการทำวิจัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถตอบคำถามงานวิจัยของตนเองได้ทุกซอกมุมด้วยความ เข้าใจอย่างแท้จริง จากการสนับสนุนของผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์ด็อกเตอร์ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมถึงแนะนำขั้นตอนการเตรียมตัวสอบอย่างไรถูกใจกรรมการ และคำตอบสำหรับคำถามยอดฮิตของกรรมการสอบ ดังมุขตลกที่ว่า “อับดุลเอ้ย ถามอะไรรู้ รู้ ถามอะไรตอบได้ ได้”

THESIS DD เป็นทีมงานคุณภาพที่รวบรวม อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหลากหลายสาขาวิชา มีความเชี่ยวชาญสูง มีความรู้ที่ผ่านการตกผลึก สามารถช่วยแนะนำ และให้คำปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้ข้อมูลนำเข้าอ้างอิงไม่เกิน 6 ปี  พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนจนสอบปิดเล่มสำเร็จ และตรวจเนื้อหางานวิจัย เปอร์เซ็นต์การคัดลอก หรือก็อบปี้ให้ผ่านได้ตามเงื่อนไขและมาตรฐานของแต่ละมหาวิทยาลัย  โดยให้บริการตั้งแต่ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ระดับมหาบัณฑิต หรือปริญญาโท (ป.โท) และระดับดุษฏีบัณฑิต หรือปริญญาเอก (ป.เอก)

ติดต่อ สอบถาม

Scan Now

รับปรึกษางานด้านการศึกษา

ที่ปรึกษางานวิจัย

สอนและให้คำปรึกษาด้านการศึกษาวิจัย (Research) การค้นคว้าอิสระ (IS) สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (Thesis) ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertaion) ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ระดับ ป.ตรี โท เอก ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานการวิจัย

ที่ปรึกษาบทความ Journal

แนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ โดย Thesis DD จะหาที่ตีพิมพ์บทความ เพื่อเผยแพร่บทความลงวารสารวิชาการ ที่มีมาตรฐานตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย โดยจะได้เอกสารตอบรับขอยื่นจบการศึกษาได้ทันที ไม่ต้องรอตีพิมพ์นานหลายเดือน ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ

วิเคราะห์สถิติขั้นสูง

สอนวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, AMOS, LISREL, EVIEWS, MINITAB, GRETL, SMART PLS, EXCEL SOLVER, CFA, SEM และสถิติขั้นสูงอื่นๆ ทุกโปรแกรม

บริการให้คำแนะนำครบวงจร

แปลภาษา

รับแปลภาษาอังกฤษ – จีน – ไทย รับแปลเอกสารทุกชนิด โดยนักแปลเฉพาะด้าน ถูกต้องตามหลักภาษา พร้อมประทับตรารับรอง

เครื่องมือวิจัย

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ถูกต้องตามหลักการ ข้อมูลสถิติ ดัชนีเศรษฐกิจ อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูลย้อนหลัง

ออกแบบการทดลอง

ออกแบบการทดลอง ออกแบบเครื่องมือ และแผนการเรียนรู้ การทดลองก่อน-หลัง

LINE ID : THESISDD

ผู้เชี่ยวชาญให้บริการสอนวิเคราะห์ข้อมูล

สอนวิเคราะห์ SPSS ตั้งแต่สถิติพื้นฐานจนถึงสถิติขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ Factor Analysis , Logit Probit  และ ANACOVA  เป็นต้น  ในเวลาอันรวดเร็ว งานด่วน งานเร่ง

สอนวิเคราะห์ EVIEW สร้างแบบจำลอง(Model) พื้นฐานเช่น Regression ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) จนถึงโมเดลที่มีความซับซ้อนเช่น 

สอนวิเคราะห์ STATA เป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา และข้อมูลอื่นได้ครบทุกสถิติเช่นเดียวกับโปรแกรมอื่น

สอนวิเคราะห์ Excel Solver ซึ่งมีความเหนือกว่า Excel ทั่วไป ในการสร้างสมการ เงื่อนไข เพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

สอนวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural  Equation  Model :SEM) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor  Analysis :CFA) 

สอนวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาแบบจำลอง AMOS, LISREL  และ mPlus รวมถึงโปรแกรมทางสถิติขั้นสูงอื่น ๆ

สอบถามราคา

Scan Now

ผู้เชี่ยวชาญ

แผนธุรกิจ Bussiness Plan

รับเขียนแผนธุรกิจ (ฺBussiness Plan) โดยใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพร่วมกับเครื่องมือ มาใช้วิเคราะห์วางแผนประเด็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมติวเข้มก่อนสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอก (The Doctorate of Business Administration : DBA)

Academic Ranks

ให้คำแนะนำด้านการนำเสนอวิทยฐานะครู ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และตำแหน่งวิชาการ
การทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน ต่อสัญญาจ้าง หรือการเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะครู/ผู้บริหารโรงเรียน และตำแหน่งทางวิชาการ

plagiarism

Turnitin ตรวจฟรี !!  รู้ผลทันที แนะนำการแก้ไขลดเปอร์เซ็นต์การคัดลอก

สามารถช่วยแนะนำหลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AMOS ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพิ่มเติมจาก SPSS โดยบริษัท IBM สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติชั้นสูงเช่นเดียวกับ LISREL แต่การวิเคราะห์ AMOS สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าและสามารถเก็บผลที่รันไว้ได้ในโปรแกรม SPSS ได้ด้วย ดังนั้นในระยะหลังการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS จึงได้รับความนิยมและถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในบรรดานักวิจัยทั่วโลกมากขึ้นจากเดิมที่นิยมใช้เฉพาะ LISREL รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS เช่น การวิเคราะห์ SEM ( Structural Equation Modeling) , รับวิเคราะห์ AMOS สำหรับการวิเคราะห์เส้นทาง (path  analysis) จัดว่า เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (regression  analysis)  ซึ่งการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือตัวแปรที่กำหนด  และระหว่างปัจจัยต่อปัจจัยหรือต่อตัวแปรพร้อมกันในแบบจำลองตามกรอบแนวความคิดการวิจัย   การวิเคราะห์ประเภทนี้จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปหลายโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรม Amos ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์แบบจำลองดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัยที่นิยมใช้ AMOSในการวิจัย มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL โดยเฉพาะโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) หรือ SEM เป็นเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับงานวิจัยที่มุ่งศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงเชิงทฤษฎี (Theoretical Latent Variables or Constructs) ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันหลาย ๆ ตัวแปร หรือใช้วิเคราะห์ส าหรับโมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง (Latent Variables) กับตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) โดยท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลพร้อมกัน ทั้งหมดด้วยระบบสมการ (Simultaneous Equation) โมเดลสมการโครงสร้าง