แผนการทำวิทยานิพนธ์

  1. โครงร่างวิทยานิพนธ์

โครงร่างงานวิจัย หรือข้อเสนอโครงการทำวิทยานิพนธ์หรือทำวิจัย  (Research proposal) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการทำวิจัย ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุดมีประโยชน์ที่จะทำให้ได้แนวดำเนินการวิจัยไปสู่เป้าหมาย ทำให้ผู้ทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์สามารถเตรียมการป้องกันปัญหาด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การประเมินค่าใช้จ่าย  เวลา  บุคลากร ช่วยให้ผู้ทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ สามารถติดตามควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานการทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นเอกสารที่จะสื่อสารระหว่างผู้ร่วมทำวิจัยเพื่อให้เข้าใจในหลักการเดียวกัน และสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ดังนั้นเนื้อหาของการเขียนโครงร่างงานวิจัยจึงต้องน่าสนใจ สามารถชักจูงให้ผู้อ่านโดยเฉพาะกรรมการ โดยพรรณนานำเสนอถึงวัตถุประสงค์การทำวิจัยหรือรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ และที่สำคัญคือรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานวิจัย และเน้นการให้รายละเอียด เกณฑ์วิธีการทำวิจัยเป็นเอกสารที่ต้องทำเพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยทราบว่าต้องทำอะไรบ้างแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เพื่อการขอทุนสนับสนุน หากอาจจะต้องส่งให้กรรมการเพื่อให้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมเพื่อการทำวิจัยในมนุษย์ก่อนการทำวิจัย

2. ทักษะความรู้สู่ความสำเร็จ

ผู้ทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ควรรู้ระเบียบวิธีวิจัย และรายละเอียดของโครงการทำวิทยานิพนธ์ทั้งหมดเพื่อประเมินความสามารถของตัวเองในการทำวิทยานิพนธ์ การวางแผนการดำเนินงานการทำวิทยานิพนธ์และการเลือกวิธีวิจัยให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย ในการหาข้อมูลการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ การใช้ทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากร โดยกุญแจสู่ความสำเร็จในการเขียนโครงร่างวิจัยที่ดี (Key to success to writing a good proposal) คุณภาพโดยรวมของงานวิจัย ประกอบด้วย คำถามวิจัยดี รูปแบบการศึกษาเหมาะสม วิธีการเข้มแข็งและมีความเป็นไปได้ ทีมวิจัยมีคุณภาพและคำถามวิจัยเข้าได้กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์และการวิเคราะห์ข้อมูลการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ อันจะนำไปสู่คุณภาพของโครงร่างงานวิจัย ชื่อเรื่องดีให้ข้อมูลการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ครบถ้วน บทคัดย่อครบถ้วนและจูงใจ คำถามงานวิจัยชัดเจน ที่มาและความสำคัญของปัญหาเป็นวิชาการและมีความเกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมมีความเกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสม วิธีการวัดวิธีและการให้สิ่งทดลองเหมาะสม การควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ จำนวนตัวอย่างเพียงพอ การวางแผนการวิเคราะห์ดี ประเด็นจริยธรรมครบถ้วน งบประมาณเหมาะสม ประหยัดเวลาเวลาในการทำวิจัย และคุณภาพของการนำเสนอผลงานวิจัย ชัดเจน กระชับ เรียงลำดับดี ตารางมีเนื้อหาและหัวข้อที่ทำให้เข้าใจ แผนผังและตารางเหมาะสม และประณีตและปราศจากข้อผิดพลาด จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมตามหลักการสำคัญ

3. ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญหลายประการ

ความเหมาะสม (Appropriateness) ของเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ (Relevancy) เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ ความสำเร็จของงานวิจัยในอนาคต (The chance of success) กำหนดกิจกรรม (activities) ต่าง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการในการติดต่อเพื่อขออนุมัติดำเนินการ การคัดเลือกผู้ช่วยผู้ทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ การเตรียมเครื่องมือ การอบรมผู้ช่วยผู้ทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ การทดสอบเครื่องมือในการสำรวจ การแก้ไขเครื่องมือในการสำรวจ และขั้นปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งเวลาที่ใช้ ในแต่ละขั้นตอน ทรัพยากรมีอยู่แล้ว มีอะไรบ้าง

4. ดำเนินการอย่างมั่นใจและไปรอด

การดำเนินงานการทำวิจัย (Implementation) ต้องตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดสรรงบประมาณ และการรวบรวมข้อมูลการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดองค์กร การกำหนดหน้าที่ของผู้ร่วมทำวิจัยแต่ละคนให้ชัดเจน การประสานงาน การสรรหาและการพัฒนาบุคคลากร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการดำเนินงานการทำวิจัย เพื่อใช้ในการสั่งการและควบคุมทีมงานทำวิจัย กำหนดขอบเขตหน้าที่ ตลอดจนติดตามประเมินผล ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในรูปแบบ flow chart หรือ Gantt’s chart

5. อรรถประโยชน์

ในเชิงประโยชน์ หรือผลกระทบของผลลัพธ์ของงานวิจัย (Impact of the research outcome)ผู้ทำวิจัยต้องมีความสามารถในการการบริหารงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายซึ่งต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดวัตถุประสงค์การทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ การควบคุมโครงการทำวิทยานิพนธ์ สามารถทำเป็นตารางปฏิบัติงาน (time schedule) ซึ่งเป็น ตารางกำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์ ในการปฏิบัติงาน ของแต่ละกิจกรรม เพื่อช่วยให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ และทำเสร็จทันเวลา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *